Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Přírodní jevy a úkazy

Do této skupiny zařazuji své výzkumy přírodních jevů, které se na první pohled mohou jevit jako paranormální, ale jedná se prakticky o jevy, které nám dokazují, jak málo víme o fyzikálních polích a jejich projevech na naší planetě.

Prvním z takových fenoménů, které mne zajímají jsou:

Studené plazmové výboje

Co je to vlastně plazma ? Velice zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o čtvrté skupenství hmoty, které může mít přírodní i umělé formy. Plazmu tvoří shluk volných elektronů a iontů.

Přírodním rotujícím plazmoidem je například Slunce, každá hvězda, klasický kulový blesk a jemu příbuzné formy.

Plazmou nerotující jsou čárové atmosferické blesky, plazma ohnivých smrští, plameny hořících paliv, plazma za explozí atomových a vodíkových bomb, experimentální plazmové výboje, tzv. "šňůry".

 

Mezi přírodní rotující plazmoidy dále zařazujeme tyto jevy:


1. Zimní rozující plazmoidy v souvrství voda-led-sníh (water - Ice - Snow)

Výsledkem těchto přírodních studených plazmových výbojů jsou kruhy na zamrzlých zasněžených vodních plochách.

Tato forma rotujících plazmoidů je základem pro pochopení ostatních mechanismů, pokusím se proto vysvětlit princip tohoto jevu. Jedná se o jev nazývaný princip voda-led-sníh. V tomto případě se jedná o tzv. "přízemní bouřku", kdy zimní výboj ve sněhu na ledu je způsoben nábojovou protikladností stejně jako u atmosférických oblaků (+) a Země (-), kdy dochází ke hromadění napětí mezi oběma kondenzátorovými deskami, mezi nimiž je ionizován vzduch. V okamžiku, kdy napětí mezi deskami překročí prahovou mez, dojde k výboji, v případě bouřky ve formě čárového blesku.

Podobně tady voda (+) a spodní plocha ledu (-) tvoří elektrickou dvojvrstvu. Nábojová protikladnost je rovněž u sněhových vloček (+) a vrchní plochy ledu (-).Výboj začíná na rozhraní voda - led a je iniciován nábojem vrstvy sněhu na ledu od určitého prahového poměru mocnosti sněhu - plazmoid protavuje kanál v ledové desce, vytavuje tzv. mělkou pánev a vzniká parožnatá hvězdice v ledu. Nakonec je plazmoid uzemněn tímtéž válcovým kanálem vodou do dna nádrže, kde vyhloubí pánev. Výboj má rychlou vertikální a pomalou horizontální složku. Koncentrické kruhy, které následně vzniknou ve sněhu na ledové ploše souvisí s rozkmitáním ledové desky v bezprostředním okolí výboje.

Touto problematikou se celoživotně zabýval promovaný biolog pan RNDr. Jaromír Vaňura, který tyto zimní výboje dokázal jak v přírodních, tak v laboratorních podmínkách uměle vyvolávat. Podle jeho názoru títmo způsobem vznikají i některé kruhy v obilí, které nazývá jako "letní rotující plazmoidy".

2. Letní rotující plazmoidy (Cereal circles) - CC

Sníh zde nahrazuje mokrý porost za lijáku, kořeny a svrchní zvodnělé vrstvy půdy. Led zde nahrazuje zvodnělá půda s kapilární vlhkostí. Vodu zde nahrazuje spodní voda. Bahnité dno zde představuje podložní jíl, nepropustná hornina.

Ke vzniku CC podle této teorie dochází:

- vzácněji při čárovém blesku urvaném vichřicí

- většinou z výbojů nábojových potenciálů dvojvrtev, podobně jako u zimní formy

3. Rotující plazmoidy v těle člověka - spontánní hoření lidských těl (Spontaneous Human combustion) - SHC

Jde o tazvané spontánní hoření lidských těl, kde plocha břišní a zádové pokožky ležícího člvoěka tvoří desky kondenzátoru umístného v protikladném poli atmosféry s oblaky (+) a Země (-). jedná se o jev, o kterém toho moc nevíme, protože většinou končí smrtí člověka, na jehož ostatky není zrovna příjemný pohled. Na základě principu studeného plazmového výboje zde lidské tělo představuje sférický kondenzátor s elektrickou kapacitou. Žár mineralizovaných těl bývá uváděn až okolo 1800 stupňů Celsia.

Podle některých názorů startuje tento výboj narušený psychický stav - duševní porucyh a deprese. Vliv dále může mít i spolupůsobení zvýšeného geomantického pole v místě událostí. Je zde ale důležité uvést, že voda tento druh hoření nezastaví, naopak ho podporuje, jako u kulového blesku.

Hlavu a končetiny SHC většinou vynechává. Nevznícení oblečení a blízkých hořlavin a neuhasitelnost vodou souvisí s magnetickou obálkou plazmoidů. Látkovým zdrojem plazmoidu u SHC je tělní voda.

4. Kulový blesk (Ball Lightning)

Kdo by neznal tohoto nevyzpytatelného rošťáka. Opět jde o nábojovou protikladnost oblaků a Země a o rotující plazmoid s magnetickým obalem, kterého většinou generuje silná statická elektřina. Je zde přímý vliv variace intenzity geomagnetického pole Země a zvýšené sluneční aktivity. K ionizaci a k masovému generování elektronů zárodků rozujících plazmoidů dochází také při seismické aktivitě v zemské kůře

Kulový blesk může vzniknout i úderem blesku čárového do skály.

 

Pár slov na závěr:

Zajímavé je, že i o těchto přírodních jevech, souvisejících se studenými plazmovými výboji, víme tak málo. Přesto jsme se naučili plazmu vyrábět, využívat ji průmyslově a hlavně k zabíjení lidí ve formě bomb. Proto si ani nedovedu a ani nechci představit, čeho všeho by byl člověk schopen, kdyby dokázal tyto přírodní studené plazmové výboje jako jsou kulový blesk a SHC ovládat.

Jistě bude alespoň prozatím lepší, když budeme tento úžasný přírodní fenomén jen obdivovat a zůstaneme přitom ještě chvilku v nevědomosti...

 

Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2007-10-18 07:58:26 (počet zobrazení 7162x)